Terminy egzaminów

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

I. Egzamin gimnazjalny 2019

Termin główny przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego zaplanowano w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku. Termin dodatkowy przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, dla tych absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na zdawanie testu w terminie dodatkowym, zaplanowano od 3 do 5 czerwca 2019 roku.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r.
Egzamin gimnazjalny 2019 jest szczególnie ważny dla uczniów klas trzecich gimnazjum, gdyż to jego wyniki decydują o dalszej edukacji. To pierwszy tak ważny test w życiu każdego ucznia.
PAMIĘTAJCIE UCZNIOWIE KLAS TRZECICH, ŻE EGZAMIN GIMNAZJALNY JEST PRZED  WIOSENNĄ PRZERWĄ ŚWIĄTECZNĄ !!!
Podsumowując:
Uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpią w roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu gimnazjalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała  test na 3 dni. W terminie od 10 do 12 kwietnia gimnazjaliści napiszą egzamin ze zdobytej wiedzy, który podzielono na trzy części:
 • część humanistyczną,
 • część matematyczno-przyrodniczą,
 • język obcy nowożytni.
  – 10 kwietnia 2019 r. (środa) uczniowie klas trzecich gimnazjum napiszą test z zakresu przedmiotów   humanistycznych, o godzinie 9.00 sprawdzą swoją wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, zaś o 11.00 z języka polskiego
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  – dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
  – dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) odbędzie się egzamin z części matematyczno-przyrodniczej, o godz. 9.00 z przedmiotów przyrodniczych, a  o 11.00 z matematyki,
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  – dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
  – dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 – 12 kwietnia 2019 r. (piątek) gimnazjaliści napiszą test z języka obcego nowożytnego, podzielony będzie na dwie części  na poziomie podstawowym (godz. 9.00) i rozszerzonym (godz. 11.00).
 • na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  – dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
  – dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
                                                                                                        ŻYCZYMY POWODZENIA 🙂
OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM:
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.
 • Jeżeli jakiś uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.
  • Obecnie uczeń otrzymuje wyniki egzaminu gimnazjalnego w postaci liczby uzyskanych punktów oddzielnie z części pierwszej (humanistycznej), części drugiej (matematyczno-przyrodniczej) oraz części trzeciej (z języka obcego nowożytnego).
  • Od roku szkolnego 2011/2012 uczeń otrzymuje 5-6 wyników egzaminu gimnazjalnego, tj. wynik z: języka polskiego, z historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie. W sumie uczeń uzyska pięć lub sześć wyników z egzaminu gimnazjalnego, dających szerszą informację na temat jego wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie nauki w gimnazjum. Wyodrębnienie wyników z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego wynika z przyjętych założeń nowej formuły systemu egzaminacyjnego – trzykrotny pomiar osiągnięć (na zakończenie każdego etapu edukacyjnego) z trzech podstawowych przedmiotów.
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą przedstawiane w skali procentowej oraz skali centylowej, dzięki czemu uczeń uzyska dodatkową informację, tzn. jaki odsetek uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego uzyskał taki sam jak on lub niższy wynik.Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.  
   • SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
   • Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:
    1. języka polskiego;
    2. historii i wiedzy o społeczeństwie;
    3. matematyki;
    4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
    5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
    6. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym ? w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się na stronie- www.cke.edu.pl.
 
 • PRZYGOTOWANIE SZKOŁY DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:
   • Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano lub unieważniono, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE.
   • Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia (słuchacza). Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin ten może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez właściwą OKE. Również miejsce przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym wskazuje dyrektor odpowiedniej OKE.
   • Miejsce, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, musi spełniać warunki określone przepisami bhp i zapewniać piszącym samodzielność pracy. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz procedurach.
   • Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (tzw. zestaw egzaminacyjny). Zestawy do przeprowadzania egzaminu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który z nich będą rozwiązywać gimnazjaliści, decyduje dyrektor CKE. Przykładowe zadania zamieszczone są w Informatorach.
   • Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z informacjami z pierwszej strony oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu egzaminu.
   • Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Karty odpowiedzi, na których są odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez uczniów) oraz wyniki uzyskane za wykonanie zadań otwartych (wpisane przez egzaminatorów), wprowadza się do elektronicznych czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik odczytu wprowadzony zostaje do bazy danych.
   • Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
   • Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Ustala go okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Jest on ostateczny.
   • Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast wystawione przez OKE zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole.
   • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia egzamin tego ucznia (słuchacza) i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu gimnazjalnego sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu – w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się „0”.
   • Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

                 

II. Egzamin ósmoklasisty 2019

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym 3 do 5 czerwca 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
 1. pierwszego dnia (15 czerwca 2019 r., poniedziałek )egzamin z języka polskiego o godzinie 9.00, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia (16 czerwca 2019 r. , wtorek)egzamin z matematyki o godzinie 9.00, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia (17 czerwca 2019 r. , środa) egzamin z języka obcego nowożytnego o godzinie 9.00, których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

Wyniki egzaminu ósmoklasisty  zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r.
W dniu zakończenia roku szkolnego (21 czerwca 2019 r.) każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.
                                                                                                        ŻYCZYMY POWODZENIA 🙂